Rydw i angen help

Ar y dudalen hon fe welwch restr o wasanaethau a mannau lle gallwch gael help gydag ystod eang o broblemau neu bethau rydych yn poeni amdanynt.

Cofiwch, os ydych chi’n poeni am eich iechyd – ac mae hynny’n cynnwys defnyddio sylweddau neu alcohol – gallwch siarad am hyn yn gyfrinachol gyda’ch meddyg teulu neu nyrs ysgol.

Mae argyfwng ac mae angen help arna’i ar unwaith

Os ydych chi neu unrhyw un arall mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch 999 nawr

Mae angen i mi siarad â rhywun

Meic

Beth bynnag sydd angen i chi ei drafod, beth bynnag sy’n eich poeni, mae Meic yn gwrando ar bobl ifanc fel chi, a bydd yn rhoi ystyriaeth ddifrifol i’ch pryder. Mae’n agored rhwng 8 y bore a hanner nos, a gallwch gysylltu dros y ffôn, drwy e-bost, neges destun neu ar-lein.


Cyffuriau ac Alcohol

Mae gwybodaeth, cyngor a help ar gael gan y gwasanaethau hyn

DAN 24/7

Mae gan DAN 24-7 y ffeithiau am ystod eang o gyffuriau a sylweddau eraill, yn cynnwys A-Z hwylus iawn. Mae ganddo hefyd linell gymorth gyfrinachol y gallwch ei ffonio.

e-das

(For over-18s only.) E-DAS is a single point of entry for anyone who feels that they have an issue with any substance in both Cardiff and the Vale of Glamorgan. Simply put if you feel you may need to access services to help with a substance issue, start here.


Iechyd Meddwl

Os ydych chi’n cael trafferthion gyda’ch iechyd meddwl, mae digon o wasanaethau a mannau cychwyn da i’ch helpu i gyrraedd lle rydych am fod.

Hyb Meddwl

Rhestr enfawr o wasanaethau a mannau y gallwch gael help gydag ystod eang o bethau a allai fod yn eich poeni neu’n effeithio ar eich iechyd meddwl. Man cychwyn gwych.

Gwasanaeth Lles Emosiynol

Cyngor cyfrinachol, am ddim i bobl ifanc 10 – 17 oed yng Nghaerdydd a’r Fro. Mae’n ymdrin â (ond heb ei gyfyngu i) chyffuriau ac alcohol, iechyd rhywiol a pherthynas gadarnhaol, hunan-niwiedio, gweithgarwch troseddol, a lles emosiynol.

Sefydliad Jacob Abraham

Cwnsela, cyngor a chefnogaeth un i un ar gyfer unrhyw berson sy’n cael anhawster gyda meddyliau am hunanladdiad.


Rwy’n gweithio mewn ysgol, a hoffwn gael rhywun i siarad gyda fy nisgyblion

Fe wnawn ni hynny. Mae Switched On yn cynnig sesiynau ar amrywiaeth o bynciau, o gamddefnyddio sylweddau i iechyd rhywiol, wedi’u teilwra fel eu bod yn addas i ystod eang o oedrannau, a’u darparu am ddim yn ardal Caerdydd a’r Fro. Gweler ein manylion cyswllt isod am ragor o wybodaeth.


Nid yw’r gwasanaethau trydydd parti a restrir uchod yn cael eu darparu gan, nac wedi’u cysylltu i, Switched On. Gwasanaethau ydynt y gwyddom ni y mae pobl ifanc yn teimlo sy’n ddefnyddiol. Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw wybodaeth neu gyngor a ddarperir ganddynt.