Rhybuddion ynglŷn â’r MDMA ‘Donkey Kong’

Mae WEDINOS (Prosiect Cyffuriau Newydd ac Adnabod Sylweddau Newydd Cymru) a Rhaglen Camddefnyddio Sylweddau Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi gwybodaeth am dabled MDMA newydd a elwir yn ‘Donkey Kong’ sydd, yn ôl yr adroddiadau, wedi bod yn gyfrifol am i dri pherson orfod mynd i i’r ysbyty ac am un farwolaeth.

Caiff MDMA ei werthu’n gyffredinol fel ‘Ecstasi’, mewn amrywiaeth o liwiau, siapiau a brandiau. Gall Ecstasi amrywio’n sylweddol mewn cryfder a chyfansoddiad, hyd yn oed mewn tabledi sy’n edrych yr un fath.

Mae’r wybodaeth a gyhoeddwyd yn cynghori, o gofio’r digwyddiadau sydd wedi’u riportio, y dylid osgoi tabledi MDMA sydd â’r llun ‘Donkey Kong’ arnynt. Yn gyffredinol, ni ddylid ystyried tabledi MDMA fel rhai diogel, oherwydd yr ansicrwydd ynghylch beth sydd ynddynt a’u sgil effeithiau niweidiol posibl.

Ar gyfer y rheini sy’n cymryd MDMA, rhoddwyd y canllawiau canlynol:


Dylid ystyried dosau MDMA sy’n uwch na 120mg yn uchel a dylai defnyddwyr fod yn ymwybodol eu bod mewn perygl cynyddol o effeithiau niweidiol.

Gall effeithiau niweidiol MDMA gynnwys: rhithweledigaethau, dryswch, cynnwrf, pwysedd gwaed uchel, ffitiau a choma. Adroddwyd am farwolaethau mewn unigolion sydd wedi cymryd 150mg o MDMA.  Mae’r effeithiau yn digwydd o fewn 1 awr ac yn para 4-6 awr ar ôl cymryd 75-150mg, a hyd at 48 awr ar ôl cymryd 100-300mg. Gweithwyr iechyd: cyfeiriwch at TOXBASE i gael y cyngor rheoli diweddaraf.

Ni ddylai unigolion sy’n benderfynol o’u defnyddio fod yn ddifater yn eu hagwedd.

 • Cyngor lleihau niwed:
 • Os ydych chi’n mynd i gymryd ecstasi peidiwch â chymryd pilsen gyfan, ac yn sicr peidiwch â chymryd dwy.
 • Dechreuwch gyda hanner pilsen neu hyd yn oed chwarter pilsen ac arhoswch am o leiaf 2 awr cyn aildddosio.
 • Byddwch yn ymwybodol y gall pils a werthir fel ecstasi gynnwys cyffuriau eraill megis PMA a all fod yn gryfach, para’n hirach a bod yn fwy peryglus. Gall PMA hefyd gymryd mwy o amser i gael effaith. Oni bai y cynhaliwyd profion arnynt, ni allwch fod yn siŵr beth rydych chi’n ei gymryd.
 • Treuliwch amser yn ymlacio’n rheolaidd ac oeri er mwyn osgoi gorboethi
 • Gall effeithiau fod yn fwy dwys os ydych yn ei sniffian felly dechreuwch gyda swm bychan er mwyn gweld sut mae’n effeithio arnoch chi
 • Peidiwch â’i gymysgu gydag iselyddion, yn arbennig alcohol a all bylu effeithiau ecstasi a chynyddu’r siawns y byddwch yn dadhydradu
 • Os yw’n teimlo’n wahanol i’r hyn rydych yn ei ddisgwyl, neu os nad ydych yn teimlo unrhyw beth ar ôl cyfnod hir (na ddylech gyda philsen MDMA), peidiwch â chymryd rhagor yn y gobaith y bydd cynyddu’r ddos yn cynyddu’r effeithiau seicoweithredol cadarnhaol. Peidiwch â chymryd dim mwy o gynhyrchion cysylltiedig ag MDMA chwaith.
 • Pan fyddwch yn cymryd Ecstasy / MDMA peidiwch ag yfed gormod o ddŵr. Sipiwch dim mwy na pheint o ddŵr bob awr.
 • Defnyddiwch ef mewn amgylchedd diogel ac ymhlith pobl yr ydych yn ymddiried ynddynt
 • Dywedwch wrth rywun sydd gyda chi beth rydych yn ei gymryd

Ffynhonnell: WEDINOS, Rhaglen Camddefnyddio Sylweddau Iechyd Cyhoeddus Cymru


Gellir lawrlwytho’r wybodaeth lawn a ddarperir, yn cynnwys gwybodaeth ychwanegol am MDMA ac Ecstasi, yma: Cliciwch i lawrlwytho.

Leave a Reply