Moctel Nadolig

Fideo ddim yn gweithio? Cliciwch yma

Bydd y moctel coch llachar hwn yn creu naws y Nadolig! 🎄

Yr hyn sydd ei angen:

 • 1 llwy de o hadau pomgranad 🥄
 • 1 llwy de o siwgr brown 🥄
 • Sudd leim (tua 3 llwy fwrdd, neu ragor i flasu) 🥤
 • 1 rhan sudd oren a lemonêd i ddwy ran sudd pomgranad 🥤

Beth i’w wneud:

Arllwyswch yr hadau pomgranad i wydr ac ychwanegwch y siwgr brown, yna’r sudd leim. Ychwanegwch y sudd oren, lemonêd a sudd pomgranad, cymysgwch, a’i fwynhau!

Moctel Cynnes y Gaeaf

Ydy hi’n oer tu allan? Bydd y dewis amgen blasus a Nadoligaidd iawn hwn i win cynnes yn eich cynhesu mewn dim o dro! ❄️⛄

Yr hyn sydd ei angen:

 • 75ml o sudd afal 🍏
 • 75ml o sudd llugaeorn 🥤
 • 2½ llwy de o fêl 🍯
 • Lletemau lemwn 🍋

Beth i’w wneud:

Cynheswch y sudd afal a llugaeron. Ychwanegwch y mêl a’i droi, rhowch y lletemau lemwn i mewn a’i weini’n boeth.

Addasiad! Yn lle mêl, ychwanegwch ffon sinamon a dwy a hanner llwyaid o siwgr pan fyddwch yn ei gynhesu.

Moctel Pîn-afal ac Iâ

Pîn-afal ac Iâ 🍍

Sawrus a ffres, mae’r moctel hwn yn gweithio’n arbennig o dda i roi hwb i chi pan fyddwch wedi blino’n lân wedi’r holl bartïon!

Yr hyn sydd ei angen:

 • Joch o gordial mefus 🥤
 • Hanner leim ffres
 • 1 fefusen ffres 🍓
 • Sudd pîn-afal 🍍
 • Lemonêd 🥤

Beth i’w wneud:

Gwasgwch y leim a’i ychwanegu at y sudd pîn-afal. Ychwanegwch iâ wedi’i falu a’i gymysgu’n dda. Ychwanegwch y cordial mefus. Defnyddiwch fefusen a lletem o leim fel garnais. Yfwch ef trwy welltyn (un o’r rhai mawr ffansi, os oes gennych chi un!)

Moctel Pina Banana

Llyfn a hufennog, mae’r moctel hwn yn creu teimlad o barti traeth canol haf!

Pina Banana🍌

Yr hyn sydd ei angen:

 • 1 fanana 🍌
 • 1 llwy de o surop almon 🥄
 • 1 llwy de o surop almon 🍯
 • 50ml o hufen sengl 🥛
 • Joch o sudd pîn-afal 🍍

Beth i’w wneud:

Stwnsiwch y fanana gyda fforc. Ychwanegwch weddill y cynhwysion, gan ei droi ar ôl ychwanegu pob elfen. Cymysgwch gydag iâ a’i weini’n oer.

Mwynhewch!

Moctel Mango gyda Chic

Godidog a llawn blas, daw’r moctel hwn ag ychydig o steil i’ch noson!

Yr hyn sydd ei angen:

 • 1 llwy de o fêl 🍯
 • 2 llwy de o biwrî mango 🥄
 • 1 leim ffres
 • Jinjibïar dialcohol 🥤
 • 4 neu 5 sleisen o giwcymbr 🥒

Beth i’w wneud:

Gwasgwch y ciwcymbr a’r mêl gyda’i gilydd, yna ychwanegwch y piwrî mango a sudd y leim. Ychwanegwch iâ wedi’i falu ac ysgydwch ef yn ffyrnig am tua 10 eiliad. Hidlwch ef i wydr, ychwanegwch y Jinjibïar a’i droi i’w gyfuno.

Mwynhewch! 🐎

Moctel Sbritser Blodau Ysgaw

Yr hyn sydd ei angen:

 • 50ml o gordial blodau ysgaw 🥤
 • 3 lletem o lemwn 🍋
 • Hanner llwy de o siwgr brown 🥄
 • Dŵr soda neu lemonêd 🥤
 • Sbrigyn o fintys 🍃

Beth i’w wneud:

Gwasgwch y siwgr brown a’r lletemau leim gyda’i gilydd, ychwanegwch y cordial blodau ysgaw ac yna ei ysgwyd, ychwanegwch soda neu lemonêd a’i droi, arllwyswch dros iâ a’i weini. Gallwch ddefnyddio lletem lemwn a mintys fel garnais.

Mwynhewch!

Moctel Cnau Coco Oer

Oed a throfannol, bydd y moctel hwn yn siŵr o’ch oeri.

Yr hyn sydd ei angen:

 • 2 sleisen o giwcymbr 🥒
 • 2 llwy de o gordial leim 🥤
 • 2 llwy de o siwgr 🥄
 • 2 ddeilen mintys wedi’u torri’n fân 🍃
 • Dŵr cnau coco 🥥

Beth i’w wneud:

Gwasgwch y sleisys ciwcymbr, cordial leim, siwgr a dail mintys. Ychwanegwch y dŵr cnau coco. Oerwch am 1 awr ac yna ei weini dros rew.

Mwynhewch! 😀

Moctel Aeron Ysgafn

Ysgafn, llawn ffrwythau a ffrwydrad o flas, mae hwn yn ddelfrydol ar gyfer dechrau’r parti!

Yr hyn sydd ei angen:

 • Hanner leim ffres
 • 2 lwy de o siwgr brown 🥄
 • 100ml o sudd llugaeron 🥤
 • 50ml o sudd pîn-afal 🍍
 • Dŵr tonig neu lemonêd 🥤

Beth i’w wneud:

Cymysgwch y leim a’r siwgr brown. Ychwanegwch y gwahanol fathau o sudd, ysgydwch a’i dywallt dros iâ. Rhowch donig/lemonêd ynddo a lletem o leim fel garnais.

Mwynhewch!

Siarad am Sbeis

Beth yw Sbeis?

Canabinoid synthetig – grŵp o gyffuriau y mae cynhyrchwyr yn honni sy’n efelychu wîd, ond yn aml bydd y rhai sydd wedi defnyddio Sbeis yn dweud nad yw’r effeithiau yn debyg o gwbl i rai canabis. Mae Sbeis yn dueddol o greu cyflwr penfeddwol sy’n para’n hirach, sy’n fwy llym ac yn llawer mwy caethiwus – ac mae’r sgil effeithiau’n tueddu i fod yn llawer iawn mwy difrifol.

Continue reading

Rhybuddion ynglŷn â’r MDMA ‘Donkey Kong’

Mae WEDINOS (Prosiect Cyffuriau Newydd ac Adnabod Sylweddau Newydd Cymru) a Rhaglen Camddefnyddio Sylweddau Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi gwybodaeth am dabled MDMA newydd a elwir yn ‘Donkey Kong’ sydd, yn ôl yr adroddiadau, wedi bod yn gyfrifol am i dri pherson orfod mynd i i’r ysbyty ac am un farwolaeth.

Caiff MDMA ei werthu’n gyffredinol fel ‘Ecstasi’, mewn amrywiaeth o liwiau, siapiau a brandiau. Gall Ecstasi amrywio’n sylweddol mewn cryfder a chyfansoddiad, hyd yn oed mewn tabledi sy’n edrych yr un fath.

Mae’r wybodaeth a gyhoeddwyd yn cynghori, o gofio’r digwyddiadau sydd wedi’u riportio, y dylid osgoi tabledi MDMA sydd â’r llun ‘Donkey Kong’ arnynt. Yn gyffredinol, ni ddylid ystyried tabledi MDMA fel rhai diogel, oherwydd yr ansicrwydd ynghylch beth sydd ynddynt a’u sgil effeithiau niweidiol posibl.

Ar gyfer y rheini sy’n cymryd MDMA, rhoddwyd y canllawiau canlynol:


Dylid ystyried dosau MDMA sy’n uwch na 120mg yn uchel a dylai defnyddwyr fod yn ymwybodol eu bod mewn perygl cynyddol o effeithiau niweidiol.

Gall effeithiau niweidiol MDMA gynnwys: rhithweledigaethau, dryswch, cynnwrf, pwysedd gwaed uchel, ffitiau a choma. Adroddwyd am farwolaethau mewn unigolion sydd wedi cymryd 150mg o MDMA.  Mae’r effeithiau yn digwydd o fewn 1 awr ac yn para 4-6 awr ar ôl cymryd 75-150mg, a hyd at 48 awr ar ôl cymryd 100-300mg. Gweithwyr iechyd: cyfeiriwch at TOXBASE i gael y cyngor rheoli diweddaraf.

Ni ddylai unigolion sy’n benderfynol o’u defnyddio fod yn ddifater yn eu hagwedd.

 • Cyngor lleihau niwed:
 • Os ydych chi’n mynd i gymryd ecstasi peidiwch â chymryd pilsen gyfan, ac yn sicr peidiwch â chymryd dwy.
 • Dechreuwch gyda hanner pilsen neu hyd yn oed chwarter pilsen ac arhoswch am o leiaf 2 awr cyn aildddosio.
 • Byddwch yn ymwybodol y gall pils a werthir fel ecstasi gynnwys cyffuriau eraill megis PMA a all fod yn gryfach, para’n hirach a bod yn fwy peryglus. Gall PMA hefyd gymryd mwy o amser i gael effaith. Oni bai y cynhaliwyd profion arnynt, ni allwch fod yn siŵr beth rydych chi’n ei gymryd.
 • Treuliwch amser yn ymlacio’n rheolaidd ac oeri er mwyn osgoi gorboethi
 • Gall effeithiau fod yn fwy dwys os ydych yn ei sniffian felly dechreuwch gyda swm bychan er mwyn gweld sut mae’n effeithio arnoch chi
 • Peidiwch â’i gymysgu gydag iselyddion, yn arbennig alcohol a all bylu effeithiau ecstasi a chynyddu’r siawns y byddwch yn dadhydradu
 • Os yw’n teimlo’n wahanol i’r hyn rydych yn ei ddisgwyl, neu os nad ydych yn teimlo unrhyw beth ar ôl cyfnod hir (na ddylech gyda philsen MDMA), peidiwch â chymryd rhagor yn y gobaith y bydd cynyddu’r ddos yn cynyddu’r effeithiau seicoweithredol cadarnhaol. Peidiwch â chymryd dim mwy o gynhyrchion cysylltiedig ag MDMA chwaith.
 • Pan fyddwch yn cymryd Ecstasy / MDMA peidiwch ag yfed gormod o ddŵr. Sipiwch dim mwy na pheint o ddŵr bob awr.
 • Defnyddiwch ef mewn amgylchedd diogel ac ymhlith pobl yr ydych yn ymddiried ynddynt
 • Dywedwch wrth rywun sydd gyda chi beth rydych yn ei gymryd

Ffynhonnell: WEDINOS, Rhaglen Camddefnyddio Sylweddau Iechyd Cyhoeddus Cymru


Gellir lawrlwytho’r wybodaeth lawn a ddarperir, yn cynnwys gwybodaeth ychwanegol am MDMA ac Ecstasi, yma: Cliciwch i lawrlwytho.