Amdanom Ni

Beth ydym ni’n ei wneud

Nid oes ffordd bendant i atal pob person ifanc rhag dod i gysylltiad â pheryglon camddefnyddio sylweddau yn llwyr, ond trwy roi’r ffeithiau iddynt – a gwneud yn siŵr bod y ffeithiau hynny o ffynhonnell ddibynadwy – gallwn wneud yn siŵr eu bod yn deall beth sydd allan yno, beth y maent yn debygol o’i wynebu, a sut y gallant gael y cyfle gorau posibl i atal eu hunain ac eraill rhag niwed.

Gwasanaeth gwybodaeth, addysg a chyngor ar gyfer unrhyw un dan 25 oed yw Switched On. Boed eu bod yn poeni am eu profiadau eu hunain o ran camddefnyddio sylweddau, yn poeni am ffrind neu berthynas, neu dim ond eisiau cael y ffeithiau cywir, gall Switched On helpu pobl ifanc i fod yn wybodus.

Mae tîm Switched On hefyd yn gweithio’n eang gyda’r rheini sy’n addysgu pobl ifanc, megis athrawon, rhieni a gofalwyr, er mwyn helpu i atal pobl ifanc rhag datblygu problemau’n ymwneud â defnyddio sylweddau neu alcohol. Cefnogir y gwaith gan raglen Addysg Cyfoedion arloesol newydd lle bydd pobl ifanc yn dysgu gan ei gilydd hefyd.

Mae Switched On, gwasanaeth a comisiynwyd gan Fwrdd Cynllunio Ardal Caerdydd a’r Fro, wedi’i leoli yng Woodlands House.


Aelodau Tîm Switched On

Lisa – Nyrs Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol (Iechyd Plant) ac Arweinydd Tîm Switched On – (Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro)

Nyrs ydw i sy’n cael fy nghyflogi gan Fwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro. Rwy’n falch i fod yn Arweinydd Tîm ar gyfer Switched On.

Sadie – Ymarferydd Hybu Iechyd – (Iechyd Cyhoeddus Cymru)

Bethan – Ymarferydd Hybu Iechyd – (Iechyd Cyhoeddus Cymru)

Kate – Gweithiwr Pobl Ifanc – (NewLink Cymru)

Ian – Gweithiwr Pobl Ifanc – (NewLink Cymru)

Laurence – Swyddog Cyfathrebu – (NewLink Cymru)

Rydw i’n cynorthwyo’r tîm Switched On i gasglu, coladu ac adrodd ar bresenoldeb a rhoi adborth am ddata parthed eu sesiynau ysgolion a hyfforddiant ymarferwyr. Rydw i hefyd yn gweithio ar elfennau graffeg, cyfryngau gwe a phrint ac eitemau eraill cysylltiedig â brandio ar gyfer y tîm.


Gweithio ochr yn ochr â sefydliadau eraill

NewLink Wales

Elusen llesiant yn Ne Cymru sy’n helpu pobl i ailgydio yn eu bywydau yn dilyn cyfnod o adfer wedi camddefnyddio sylweddau neu broblemau eraill sydd wedi effeithio ar eu llesiant hirdymor yw NewLink Wales.

Mae Switched On wedi’i leoli yn Llys Meridian, swyddfa Caerdydd NewLink Wales. Rydym y gweithio’n agos gyda’r elusen i ddarparu hyfforddiant ar ystod eang o bynciau’n ymwneud â chamddefnyddio sylweddau, ac mae dau aelod o’n tîm yn aelodau staff NewLink Wales.

Sefydliad Jacob Abraham

Nod Sefydliad Jacob Abraham yw atal achosion o hunanladdiadau drwy ymyrraeth uniongyrchol gyda phobl fregus, codi ymwybyddiaeth am faterion iechyd meddwl/hunanladdiad, hybu iechyd meddwl cadarnhaol a chefnogi pobl sydd mewn profedigaeth oherwydd hunanladdiad yn Ne Cymru.

Mae Sefydliad Jacob Abraham hefyd wedi’i leoli yn Llys Meridian. Fel rhan o’r prosiect Suicide Stings, rydym yn gweithio gyda’r Sefydliad ar ddatblygu a chyflwyno sesiynau Ymyrraeth Byr ar Hunanladdiad ar gyfer unigolion ac ymarferwyr, ac ar ddarparu sesiynau addysg yn ymwneud ag atal hunanladdiad ar gyfer pobl ifanc.

Tîm Allgymorth Iechyd Rhywiol (SHOT) YMCA

SHOT-Logo-Hands

Gwasanaeth Iechyd Rhywiol a Pherthynas wedi’i deilwra, arbenigol a chyfrinachol ar gyfer pobl ifanc 11-25 oed yng Nghaerdydd yw SHOT.

Rydym yn gweithio ochr yn ochr â thîm SHOT i ddarparu sesiynau sy’n canolbwyntio ar iechyd rhywiol, perthynas a llesiant ar gyfer pobl ifanc ledled Caerdydd a Bro Morgannwg.