Croeso

Gwasanaeth gwybodaeth, addysg a chyngor ar gyfer unrhyw un dan 25 oed yw Switched On. Boed eu bod yn poeni am eu profiadau eu hunain o ran camddefnyddio sylweddau, yn poeni am ffrind neu berthynas, neu dim ond eisiau cael y ffeithiau cywir, gall Switched On helpu pobl ifanc i fod yn wybodus.

Mae tîm Switched On hefyd yn gweithio’n eang gyda’r rheini sy’n addysgu pobl ifanc, megis athrawon, rhieni a gofalwyr, er mwyn helpu i atal pobl ifanc rhag datblygu problemau’n ymwneud â defnyddio sylweddau neu alcohol. Cefnogir y gwaith gan raglen Addysg Cyfoedion arloesol newydd lle bydd pobl ifanc yn dysgu gan ei gilydd hefyd.


Pam ddylen ni fod yn addysgu pobl ifanc am gamddefnyddio sylweddau?

Yn syml – oherwydd po fwyaf maent yn ei wybod, y mwyaf abl ydynt i wneud dewisiadau gwybodus.

Nid oes ffordd bendant i atal pob person ifanc rhag dod i gysylltiad â pheryglon camddefnyddio sylweddau yn llwyr, ond trwy roi’r ffeithiau iddynt – a gwneud yn siŵr bod y ffeithiau hynny o ffynhonnell ddibynadwy – gallwn wneud yn siŵr eu bod yn deall beth sydd allan yno, beth y maent yn debygol o’i wynebu, a sut y gallant gael y cyfle gorau posibl i atal eu hunain ac eraill rhag niwed.


Sut alla’i drefnu sesiwn?

Cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion ar y dudalen ‘Cysylltu â Ni’.

Gallwn ddarparu sesiynau ar gyfer plant a phobl ifanc hyd at 25 oed.

Mae tîm Switched On yn cynnwys ymarferwyr cymwysedig o Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a NewLink Cymru. Comisiynir y tîm gan Fwrdd Cynllunio Ardal Caerdydd a’r Fro.